Konu 6: Open File Dialog, Save File Dialog ve Not Defteri Yapımı

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    OfD1.Title = "metin dosyası aç"
    OfD1.Filter = "metin dosyaları (*.txt)|*.txt|resim dosyaları (*.jpg)|*.jpg|Tüm dosyalar (*.*)|*.*"
    OfD1.FilterIndex = 1
    OfD1.InitialDirectory = My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Desktop
    'OfD1.ShowDialog()
    If OfD1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim yol As String
      yol = OfD1.FileName
      TextBox1.Text = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(yol)
    End If
  End Sub
  Private Sub kaydet_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles kaydet.Click
    sfd1.Title = "metin dosyası kaydet"
    sfd1.Filter = "metin dosyaları (*.txt)|*.txt|resim dosyaları (*.jpg)|*.jpg|Tüm dosyalar (*.*)|*.*"
    sfd1.FilterIndex = 1
    sfd1.InitialDirectory = My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Desktop
    'OfD1.ShowDialog()
    If sfd1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim yol As String
      yol = sfd1.FileName
      My.Computer.FileSystem.WriteAllText(yol, TextBox1.Text, False)
    End If
  End Sub
End Class

Konu 36: Örnek(Yılan Oyunu)

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim tus As Keys
  Dim skor As Integer
  Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
    tus = e.KeyCode

  End Sub
  Dim solucan, yem As New Label
  Dim dizi(0) As Label
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    solucan.Width = 10
    solucan.Height = 10
    solucan.Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
    solucan.Left = Rnd() * (Me.Width - 20)
    solucan.BackColor = Color.Blue

    dizi(0) = solucan

    yem.Width = 10
    yem.Height = 10
    yem.Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
    yem.Left = Rnd() * (Me.Width - 20)
    yem.BackColor = Color.Red

    Me.Controls.Add(solucan)
    Me.Controls.Add(yem)
  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    'dizinin ilk elemanı hariç her bir elemanı, bir oncekinin yerine gecer
    For i As Integer = UBound(dizi) To 1 Step -1
      dizi(i).Top = dizi(i - 1).Top
      dizi(i).Left = dizi(i - 1).Left
    Next
    'basılan tuşa göre ilk label hareket eder
    If tus = Keys.Up Then
      If solucan.Top < 0 Then
        solucan.Top = Me.Height - 40
      End If
      solucan.Top -= 10
    ElseIf tus = Keys.Down Then
      If solucan.Top > Me.Height - 45 Then
        solucan.Top = -5
      End If
      solucan.Top += 10
    ElseIf tus = Keys.Left Then
      If solucan.Left < 5 Then
        solucan.Left = Me.Width - 15
      End If
      solucan.Left -= 10
    ElseIf tus = Keys.Right Then
      If solucan.Left > Me.Width - 20 Then
        solucan.Left = -5
      End If
      solucan.Left += 10
    End If

    'yem yenmişmi
    If (solucan.Left > yem.Left - 10 And solucan.Left < yem.Left + 10) Then
      If (solucan.Top > yem.Top - 10 And solucan.Top < yem.Top + 10) Then
        'yem yenmiş
        'halka oluşturulur
        skor += 1
        If skor Mod 2 = 0 Then
          Timer1.Interval -= 100
        End If
        Label1.Text = skor
        yem.Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
        yem.Left = Rnd() * (Me.Width - 20)
        ReDim Preserve dizi(skor)
        Dim halka As New Label
        halka.BackColor = Color.FromArgb(255, Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
        halka.Width = 10
        halka.Height = 10
        Me.Controls.Add(halka)
        dizi(skor) = halka
        If skor > 1 Then
          'yilan iki den fazla halkaya sahipse
          'en son eklenen halka, ondan önceki iki halkanın konumuna göre yerleştirilir
          If dizi(skor - 1).Top = dizi(skor - 2).Top Then
            If dizi(skor - 1).Left > dizi(skor - 2).Left Then
              halka.Left = dizi(skor - 1).Left + 10
              halka.Top = dizi(skor - 1).Top
            ElseIf dizi(skor - 1).Left < dizi(skor - 2).Left Then
              halka.Left = dizi(skor - 1).Left - 10
              halka.Top = dizi(skor - 1).Top
            End If
          ElseIf dizi(skor - 1).Left = dizi(skor - 2).Left Then
            If dizi(skor - 1).Top > dizi(skor - 2).Top Then
              halka.Top = dizi(skor - 1).Top + 10
              halka.Left = dizi(skor - 1).Left
            ElseIf dizi(skor - 1).Top < dizi(skor - 2).Top Then
              halka.Top = dizi(skor - 1).Top - 10
              halka.Left = dizi(skor - 1).Left
            End If
          End If
        Else
          'yilanin maksimum 2 halkası varsa 
          'basılan yön tuşuna göre son halkanın yönü belirlenir
          If tus = Keys.Up Then
            halka.Top = dizi(skor - 1).Top + 10
            halka.Left = dizi(skor - 1).Left
          ElseIf tus = Keys.Down Then
            halka.Top = dizi(skor - 1).Top - 10
            halka.Left = dizi(skor - 1).Left
          ElseIf tus = Keys.Left Then
            halka.Left = dizi(skor - 1).Left + 10
            halka.Top = dizi(skor - 1).Top
          ElseIf tus = Keys.Right Then
            halka.Left = dizi(skor - 1).Left - 10
            halka.Top = dizi(skor - 1).Top
          End If
        End If
      End If
    End If

    'yılan kendine çarparsa oyun yeniden başlatılır
    For i As Integer = 0 To UBound(dizi) - 1
      For j As Integer = i + 1 To UBound(dizi)
        If dizi(i).Top = dizi(j).Top And dizi(i).Left = dizi(j).Left Then
          yandi()
          Exi t Sub
        End If
      Next
    Next

  End Sub

  Sub yandi()
    MsgBox("yandı")
    skor = 0
    For k As Integer = 1 To UBound(dizi)
      dizi(k).Dispose()
    Next
    ReDim Preserve dizi(0)
  End Sub
End Class

Konu 5: Msgbox, Messagebox, Form closing, Inputbox

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    'MsgBox("merhaba")
    Dim cevap As MsgBoxResult

    cevap = MsgBox("merhaba", MsgBoxStyle.OkCancel, "soru")
    If cevap = MsgBoxResult.Ok Then
      MsgBox("okeye basıldı")
    Else
      MsgBox("kensıla basıldı")
    End If
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim cevap As DialogResult

    cevap = MessageBox.Show("merhaba", "soru", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.DefaultDesktopOnly, False)
    If cevap = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
      MsgBox("evet")
    ElseIf cevap = Windows.Forms.DialogResult.No Then
      MsgBox("hayır")
    Else
      MsgBox("iptal")
    End If

  End Sub

  Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
    Dim cevap As MsgBoxResult
    cevap = MsgBox("kapatmak istediğinizden emin misiniz?", MsgBoxStyle.YesNo, "Kapatma işlemi")
    If cevap = MsgBoxResult.No Then
      e.Cancel = True
    End If
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    Dim adi As String
    adi = InputBox("isminizi giriniz", "isim girişi", "ahmet")
    MsgBox(adi)
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Dim yas As Integer
    yas = Val(InputBox("yaşınızı giriniz", "yaş girişi", 18))
    MsgBox(yas)
  End Sub
End Class

Konu 35: Örnek(Solucan Çoklu Yem Örneği)

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim skor As Integer
  Dim yemler(0) As Label
  Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
    If e.KeyCode = Keys.Up Then
      If solucan.Top < 0 Then
        solucan.Top = Me.Height - 40
      End If
      solucan.Top -= 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Down Then
      If solucan.Top > Me.Height - 45 Then
        solucan.Top = -5
      End If
      solucan.Top += 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Left Then
      If solucan.Left < 0 Then
        solucan.Left = Me.Width - 15
      End If
      solucan.Left -= 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Right Then
      If solucan.Left > Me.Width - 15 Then
        solucan.Left = -5
      End If
      solucan.Left += 5
    End If

    For i As Integer = 0 To UBound(yemler)
      If (solucan.Left > yemler(i).Left - 10 And solucan.Left < yemler(i).Left + 10) And (solucan.Top > yemler(i).Top - 10 And solucan.Top < yemler(i).Top + 10) Then
        skor += 1
        Label1.Text = skor
        ReDim Preserve yemler(skor)
        Dim yeni As New Label
        yeni.Width = 10
        yeni.Height = 10
        yeni.Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
        yeni.Left = Rnd() * (Me.Width - 15)
        yeni.BackColor = Color.FromArgb(255, Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
        Me.Controls.Add(yeni)
        yemler(UBound(yemler)) = yeni

        yemler(i).Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
        yemler(i).Left = Rnd() * (Me.Width - 15)
      End If
    Next

  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    yemler(0) = yem
  End Sub
End Class

Konu 4: Mdi Formlar

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Form2.MdiParent = Me
    Form2.Show()
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim frm As New Form
    frm.MdiParent = Me
    frm.Show()
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    Me.ActiveMdiChild.Close()
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Me.ActiveMdiChild.Text = "merhaba"
    Dim btn As New Button
    Me.ActiveMdiChild.Controls.Add(btn)
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    'Me.LayoutMdi(MdiLayout.ArrangeIcons)
    'Me.LayoutMdi(MdiLayout.Cascade)
    'Me.LayoutMdi(MdiLayout.TileHorizontal)
    Me.LayoutMdi(MdiLayout.TileVertical)
  End Sub
End Class

Konu 34: Solucan Oyunu, Nesne Oluşturma, Form Olayları

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim skor As Integer
  Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
    If e.KeyCode = Keys.Up Then
      If solucan.Top < 0 Then
        solucan.Top = Me.Height - 40
      End If
      solucan.Top -= 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Down Then
      If solucan.Top > Me.Height - 45 Then
        solucan.Top = -5
      End If
      solucan.Top += 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Left Then
      If solucan.Left < 5 Then
        solucan.Left = Me.Width - 15
      End If
      solucan.Left -= 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Right Then
      If solucan.Left > Me.Width - 20 Then
        solucan.Left = -5
      End If
      solucan.Left += 5
    End If
    'kontrol et
    If (solucan.Left > yem.Left - 10 And solucan.Left < yem.Left + 10) Then
      If (solucan.Top > yem.Top - 10 And solucan.Top < yem.Top + 10) Then
        'baska yerde çıksın
        skor += 1
        Label1.Text = skor
        yem.Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
        yem.Left = Rnd() * (Me.Width - 20)
      End If
    End If
  End Sub
End Class

Konu 33: Diziler, Nesne Oluşturma, Olaylar, Fonksiyon, Yordam

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    ListBox1.Items.Clear()
    ListBox2.Items.Clear()
    Dim dizi(6) As Integer
    For i As Integer = 0 To UBound(dizi)
      dizi(i) = i + 1
      ListBox1.Items.Add(dizi(i))
    Next
    'MsgBox("diziye elemanlar atandı")
    For j As Integer = 0 To 2
      Dim rast As Integer = Rnd() * UBound(dizi)
      Label1.Text = dizi(rast)
      For i As Integer = rast + 1 To UBound(dizi)
        dizi(i - 1) = dizi(i)
      Next
      Dim x As Integer = UBound(dizi) - 1
      ReDim Preserve dizi(x)
    Next
    For i As Integer = 0 To UBound(dizi)
      ListBox2.Items.Add(dizi(i))
    Next
  End Sub

  Dim dizi(2, 3) As String
  Dim butonlar(2, 3) As Button
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

    Dim sayac As Integer = 1
    For j As Integer = 0 To UBound(dizi, 1)
      For i As Integer = 0 To UBound(dizi, 2)
        dizi(j, i) = sayac
        Dim lbl As New Button
        lbl.Name = dizi(j, i)
        lbl.Width = 30
        lbl.Height = 20
        lbl.Left = i * 35 + 300
        lbl.Top = j * 25 + 100
        lbl.BackColor = Color.Red
        AddHandler lbl.Click, AddressOf butonl
        AddHandler lbl.MouseMove, AddressOf gezin
        Me.Controls.Add(lbl)
        butonlar(j, i) = lbl
        sayac += 1

      Next
    Next
  End Sub

  Dim ilkmi As Boolean = True
  Dim sayi1, sayi2 As Integer
  Private Sub butonl(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    If ilkmi = True Then
      sayi1 = sender.text
      ilkmi = False
      Label2.Text = "sayi1"
    Else
      sayi2 = sender.text
      ilkmi = True
      Label2.Text = "sayi2"
      Dim toplam As Integer = sayi1 + sayi2

      karsilastir(toplam)

    End If

  End Sub

  Sub karsilastir(ByVal sayi As Integer)
    For j As Integer = 0 To UBound(butonlar, 1)
      For i As Integer = 0 To UBound(butonlar, 2)
        If butonlar(j, i).Text = sayi Then
          butonlar(j, i).BackColor = Color.Red
        Else
          butonlar(j, i).BackColor = Color.White
        End If
      Next
    Next
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    topla(5, 2)
  End Sub

  Sub topla(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer)
    Label3.Text = a + b
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Label3.Text = topla2(3, 2)
  End Sub

  Function topla2(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Integer
    topla2 = a + b
  End Function

  Private Sub gezin(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)

    For j As Integer = 0 To UBound(butonlar, 1)
      For i As Integer = 0 To UBound(butonlar, 2)
        butonlar(j, i).BackColor = Color.Red
        butonlar(j, i).Text = ""
      Next
    Next
    sender.BackColor = Color.White
    sender.text = sender.name
  End Sub
End Class

Konu 3: Formlar Ve Form İşlemleri

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    'form2 gösterilir
    Form2.Show()
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    'yeni form2ler gosterilir
    Dim frm As New Form2
    frm.Show()
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    'yeni form olusturulur
    Dim frm As New Form
    frm.Show()
    'yeni buton olusturulur
    Dim btn As New Button
    'butona olay atanir
    AddHandler btn.Click, AddressOf islem
    'yeni buton, yeni form üzerinde gosterilir
    frm.Controls.Add(btn)
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    'form2 gizlenir
    Form2.Hide()
  End Sub
  Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button8.Click
    'form2yi kapatır
    Form2.Close()
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    MsgBox("merhaba")
  End Sub

  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
    'form2 dialog penceresi seklinde gosterilir
    Form2.ShowDialog()
  End Sub

  Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
    'yeni buton olusturulur
    Dim btn As New Button
    'butona olay atanir
    AddHandler btn.Click, AddressOf islem
    'olusturulan buton form2ye eklenir
    Form2.Controls.Add(btn)
  End Sub
  Private Sub islem(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    'islem isimli olay AddHandler btn.Click, AddressOf islem kodlari ile
    'butonlara atanır
    MsgBox("bu yeni butonun mesajı")
  End Sub

End Class

Konu 2: Timer Kontrollü Solucan Örneği

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim skor As Integer = 1
  Dim yon As String

  Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
    If e.KeyCode = Keys.Up Then
      yon = "yukarı"
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Down Then
      yon = "aşağı"
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Left Then
      yon = "sol"
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Right Then
      yon = "sağ"
    End If

  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    If yon = "yukarı" Then
      If solucan.Top < 0 Then
        solucan.Top = Me.Height - 40
      End If
      solucan.Top -= 5
    ElseIf yon = "aşağı" Then
      If solucan.Top > Me.Height - 45 Then
        solucan.Top = -5
      End If
      solucan.Top += 5
    ElseIf yon = "sol" Then
      If solucan.Left < 5 Then
        solucan.Left = Me.Width - 15
      End If
      solucan.Left -= 5
    ElseIf yon = "sağ" Then
      If solucan.Left > Me.Width - 20 Then
        solucan.Left = -5
      End If
      solucan.Left += 5
    End If

    'kontrol et
    If (solucan.Left > yem.Left - 10 And solucan.Left < yem.Left + 10) Then
      If (solucan.Top > yem.Top - 10 And solucan.Top < yem.Top + 10) Then
        'baska yerde çıksın
        skor += 1
        Label1.Text = skor
        yem.Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
        yem.Left = Rnd() * (Me.Width - 20)
        If skor Mod 3 = 0 Then
          If Timer1.Interval > 10 Then
            Timer1.Interval -= 10
          End If
        End If
      End If

    End If

  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Timer1.Start()
  End Sub
End Class

Konu 32: Form Üzerinde Mouse Olayı Ve Nesne Oluşturma, Oluşturulan Nesnenin Yok Edilmesi

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim olusturmu As Boolean
  Private Sub Form1_MouseClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseClick

    Dim lbl As New Label
    lbl.Text = " "
    lbl.Width = 10
    lbl.Height = 10
    lbl.BackColor = Color.FromArgb(255, Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
    AddHandler lbl.Click, AddressOf lab
    AddHandler lbl.MouseMove, AddressOf lblmove
    Me.Controls.Add(lbl)
    lbl.Top = e.Y - 5
    lbl.Left = e.X - 5
  End Sub

  Private Sub Form1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseMove
    'Dim lbl As New Label
    'lbl.Text = " "
    'lbl.Width = 10
    'lbl.Height = 10
    'lbl.BackColor = Color.FromArgb(255, Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
    'Me.Controls.Add(lbl)
    'lbl.Top = e.Y - 5
    'lbl.Left = e.X - 5
  End Sub
  Private Sub lab(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    sender.dispose()
  End Sub

  Private Sub lblmove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
    sender.dispose()
  End Sub
End Class