Konu 14: Treeview Uygulaması Kullanılarak Yapılmış Dizin Listeleme Programı

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    'drive dizisine bilgisayarda bulunan suruculeri listeler
    Dim drive() As String = System.IO.Directory.GetLogicalDrives
    For i As Integer = 0 To UBound(drive)
      ComboBox1.Items.Add(drive(i))
    Next
    ComboBox1.SelectedIndex = 0
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    On Error Resume Next
    TreeView1.Nodes.Clear()
    Dim surucu As String = ComboBox1.SelectedItem
    Dim klasor As String
    'surucu icersinde bulunan her bir klasoru teker teker gezer
    For Each klasor In My.Computer.FileSystem.GetDirectories(surucu)
      Dim sonuc As String
      'bulunan klasorun yolundan dizin ismini cikartir
      sonuc = klasor.Remove(0, surucu.Length)
      'treeviewa ekler
      TreeView1.Nodes.Add(sonuc)
    Next
  End Sub
End Class

Konu 13: Treeview, Listview, İmagelist Özellikleri Ve Kullanımı

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    TreeView1.Nodes.Add(TextBox1.Text)
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    TreeView1.SelectedNode.Nodes.Add(TextBox1.Text)
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    TreeView1.SelectedNode.Remove()
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    TreeView1.Nodes.Clear()
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    TreeView1.SelectedNode.Text = TextBox1.Text
  End Sub

  Private Sub TreeView1_AfterSelect(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs) Handles TreeView1.AfterSelect
    'secilen dugumun text ve fullpath bilgisini labellara yazar
    Label1.Text = e.Node.Text
    Label2.Text = e.Node.FullPath
    'listviewi temizler
    ListView1.Items.Clear()
    'treeviewda secilen bir dugumun alt dugumleri varsa
    'for dongusuyle hepsini gezer
    For i As Integer = 0 To TreeView1.SelectedNode.Nodes.Count - 1
      'secilen dugumun alt dugumlerini listviewa ekler
      ListView1.Items.Add(TreeView1.SelectedNode.Nodes(i).Text, TreeView1.SelectedNode.Nodes(i).ImageIndex)
      'eklenen nesne icin detay gorunumunde boyut ve tür bilgisini yazar
      ListView1.Items(i).SubItems.Add("10")
      ListView1.Items(i).SubItems.Add("parca")
    Next

  End Sub
  Dim acik As Boolean
  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
    If acik = True Then
      'treeview dugumlerini kapatır
      TreeView1.CollapseAll()
      acik = False
    Else
      'treeview dugumlerini acar
      TreeView1.ExpandAll()
      acik = True
    End If
  End Sub
  Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
    TreeView1.SelectedNode.ImageIndex = Val(TextBox2.Text)
  End Sub
  Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    Select Case ComboBox1.SelectedItem
      Case "detay"
        ListView1.View = View.Details
      Case "buyuk"
        ListView1.View = View.LargeIcon
      Case "liste"
        ListView1.View = View.List
      Case "kucuk"
        ListView1.View = View.SmallIcon
      Case "tile"
        ListView1.View = View.Tile
    End Select
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    'listviewin detay gorunumune ad,boyut,tur kolonlarını ekler
    ListView1.Columns.Add("adı", 100, HorizontalAlignment.Left)
    ListView1.Columns.Add("boyut", 50, HorizontalAlignment.Left)
    ListView1.Columns.Add("tür", 100, HorizontalAlignment.Left)
  End Sub
End Class

Konu 12: Listboxlar, Checkedlistboxlar, Comboboxlar Ve Özellikleri

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim dizi() As String
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    For i As Integer = 0 To ListBox1.SelectedItems.Count - 1
      ListBox2.Items.Add(ListBox1.SelectedItems.Item(i))
    Next
    For i As Integer = ListBox1.SelectedItems.Count - 1 To 0 Step -1
      ListBox1.Items.Remove(ListBox1.SelectedItems.Item(i))
    Next
  End Sub
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    ReDim dizi(ListBox1.SelectedItems.Count - 1)
    ListBox1.SelectedItems.CopyTo(dizi, 0)
  End Sub
  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    For i As Integer = 0 To UBound(dizi)
      ListBox2.Items.Add(dizi(i))
    Next
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Label1.Text = ListBox3.SelectedItem
  End Sub
  Dim renkler() As String
  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    ReDim renkler(ListBox4.SelectedItems.Count - 1)
    ListBox4.SelectedItems.CopyTo(renkler, 0)

    Dim rastgele As Integer = Rnd() * UBound(renkler)
    Dim secilen As String = renkler(rastgele)

    Select Case secilen
      Case "mavi"
        Me.BackColor = Color.Blue
      Case "kırmızı"
        Me.BackColor = Color.Red
      Case "yeşil"
        Me.BackColor = Color.Green
      Case "siyah"
        Me.BackColor = Color.Black
      Case "beyaz"
        Me.BackColor = Color.White
      Case "aqua"
        Me.BackColor = Color.Aqua
      Case "mor"
        Me.BackColor = Color.Purple
      Case "haki"
        Me.BackColor = Color.Khaki
      Case "sarı"
        Me.BackColor = Color.Yellow
      Case "turkuaz"
        Me.BackColor = Color.Turquoise
      Case Else
        Me.BackColor = Color.AliceBlue
    End Select
  End Sub
  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
    For i As Integer = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
      ListBox2.Items.Add(ListBox1.Items.Item(i))
    Next
  End Sub
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    CheckedListBox1.CheckOnClick = True
  End Sub

  Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
    'MsgBox(CheckedListBox1.SelectedItem)
    For i As Integer = 0 To CheckedListBox1.CheckedItems.Count - 1
      ListBox5.Items.Add(CheckedListBox1.CheckedItems.Item(i))
    Next
  End Sub

  Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button8.Click
    MsgBox(ComboBox1.SelectedItem)
  End Sub

  Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button9.Click
    ComboBox1.SelectedIndex = Val(TextBox1.Text)
  End Sub
End Class

Konu 11: Textbox Özellikleri, String İşlemleri, Listbox Özellikleri

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    'TextBox2.Text &= TextBox1.Text & Chr(13) & Chr(10)
    TextBox2.Text &= TextBox1.Text & vbCrLf
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim dizi() As String
    dizi = TextBox2.Lines
    For i As Integer = 0 To UBound(dizi)
      MsgBox(dizi(i))
    Next
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    ListBox1.Items.Add("Düzce")
    For i As Integer = 0 To 9
      ListBox1.Items.Add("sayı " & i + 1)
    Next
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    ListBox1.Items.Add(TextBox3.Text)
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    Dim gunler() As String = {"ptesi", "salı", "cars", "pers", "cuma", "ctesi", "pazar"}
    For Each gun As String In gunler
      ListBox2.Items.Add(gun)
    Next
  End Sub

  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
    For Each ctr As Control In Me.Controls
      ctr.BackColor = Color.Aqua
    Next
  End Sub

  Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
    ListBox2.Items.Insert(2, "ara gun")
  End Sub

  Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button8.Click
    ListBox2.Items.Insert(Val(TextBox4.Text), TextBox5.Text)
  End Sub

  Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button9.Click
    'Dim indis As Integer
    'indis = ListBox2.Items.IndexOf(TextBox6.Text)
    'MsgBox(indis)
    'ListBox2.SelectedIndex = 2
    If ListBox2.Items.IndexOf(TextBox6.Text) > -1 Then
      ListBox2.SelectedIndex = ListBox2.Items.IndexOf(TextBox6.Text)
    Else
      MsgBox("kayıt bulunamadı")
    End If

  End Sub

  Private Sub Button10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button10.Click
    ListBox3.Sorted = True
  End Sub

  Private Sub Button11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button11.Click
    ListBox4.Items.Clear()
  End Sub

  Private Sub Button12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button12.Click
    ListBox4.Items.Remove(TextBox7.Text)
  End Sub

  Private Sub Button13_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button13.Click
    ListBox4.Items.RemoveAt(ListBox4.SelectedIndex)
  End Sub

  Private Sub Button14_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button14.Click
    MsgBox(ListBox4.Items.Count)
  End Sub

  Private Sub Button15_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button15.Click
    MsgBox(ListBox5.Items.Item(2))
  End Sub

  Private Sub Button16_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button16.Click
    If ListBox5.SelectedIndex > -1 Then
      ListBox6.Items.Add(ListBox5.SelectedItem)
      ListBox5.Items.RemoveAt(ListBox5.SelectedIndex)
    End If
  End Sub

End Class

Konu 10: Butonlar, Labellar, Linklabellar, Textboxlar Ve Çok Kullanılan Özellikleri

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    Button3.Image = Image.FromFile("../../resources/gb.jpg")
    Button3.TextAlign = ContentAlignment.BottomCenter
    Button3.ImageAlign = ContentAlignment.TopCenter
  End Sub
  Private Sub Label1_DoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label1.DoubleClick
    MsgBox("selam")
  End Sub
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    LinkLabel1.Text = "google istediğinizi bulur"
    LinkLabel1.LinkArea = New LinkArea(0, 6)
    'isimler isminde otomatik tamamlama koleksiyonu olusturulur
    Dim isimler As New AutoCompleteStringCollection
    'elemanilari belirlenir
    isimler.Add("ahmet")
    isimler.Add("mehmet")
    'textboxın oto tamamlama kullanıcı kaynagı isimler olarak belirlenir
    TextBox1.AutoCompleteCustomSource = isimler
    'textboxın oto tamamlama kaynagı; kullanıcı kaynagı olarak belirlenir
    TextBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource
    'textboxın oto tamamlama modu belirlenir
    TextBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.SuggestAppend
    'boylelikle textboxa isim girerken otomatik tamamlama yapabilmesi saglanir
  End Sub
  Private Sub LinkLabel1_LinkClicked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles LinkLabel1.LinkClicked
    System.Diagnostics.Process.Start("http://www.google.com")
    'System.Diagnostics.Process.Start("mailto:adisoyadi@gmail.com")
    'System.Diagnostics.Process.Start("notepad")
    'System.Diagnostics.Process.Start("calc")
    LinkLabel1.LinkVisited = True
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    TextBox1.Text = "o "" merhaba"" dedi "
    TextBox1.Text = "o " & Chr(34) & " merhaba" & Chr(34) & " dedi"
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    If TextBox1.ReadOnly = True Then
      TextBox1.ReadOnly = False
    Else
      TextBox1.ReadOnly = True
    End If
  End Sub

  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
    TextBox2.Cut()

  End Sub
  Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
    TextBox2.Copy()
  End Sub
  Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button8.Click
    TextBox2.Paste()
  End Sub
  Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button9.Click
    TextBox2.Undo()
  End Sub

  Private Sub Button10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button10.Click
    'geri al hafızasını (historyi temizler)
    TextBox2.ClearUndo()

  End Sub

  Private Sub Button11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button11.Click
    TextBox2.AppendText(TextBox1.Text)
  End Sub

  Private Sub Button12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button12.Click
    TextBox2.Text = ""
    TextBox2.Clear()
  End Sub
End Class

Konu 9: Not defteri, basit html editörü örneği

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub ac_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ac.Click
    ofd.Title = "dosya aç"
    ofd.Filter = "Metin dosyaları (*.txt)|*.txt|resim dosyası (*.jpg)|*.jpg|tüm dosyalar|*.*"
    ofd.FilterIndex = 1
    ofd.FileName = ""
    ofd.InitialDirectory = My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Desktop
    'ofd.ShowDialog()
    If ofd.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim yol As String
      yol = ofd.FileName
      TextBox1.Text = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(yol)

    End If
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    sfd.Title = "kaydet"
    sfd.Filter = "Metin dosyaları (*.txt)|*.txt|resim dosyası (*.jpg)|*.jpg|tüm dosyalar|*.*"
    sfd.FilterIndex = 1
    sfd.FileName = ""
    sfd.InitialDirectory = My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Desktop
    If sfd.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim yol As String
      yol = sfd.FileName
      My.Computer.FileSystem.WriteAllText(yol, TextBox1.Text, False)
    End If
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    cd.FullOpen = True
    If cd.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Me.BackColor = cd.Color
    End If
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    cd.FullOpen = True
    If cd.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      TextBox1.ForeColor = cd.Color
    End If
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    fd.ShowColor = True
    If fd.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      TextBox1.Font = fd.Font
      TextBox1.ForeColor = fd.Color
    End If
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    Dim secilen As String
    secilen = TextBox1.SelectedText
    secilen = "<b>" & secilen & "</b>"
    TextBox1.SelectedText = secilen

  End Sub

  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
    Fbd.Description = "klasor gezin"
    Fbd.ShowNewFolderButton = True
    If Fbd.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      MsgBox(Fbd.SelectedPath)
    End If
  End Sub

  Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
    ofd.Title = "dosya aç"
    ofd.Filter = "resim dosyası (*.jpg)|*.jpg|tüm dosyalar|*.*"
    ofd.FilterIndex = 1
    ofd.FileName = ""
    ofd.InitialDirectory = My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Desktop
    'ofd.ShowDialog()
    If ofd.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim yol As String
      yol = ofd.FileName
      PictureBox1.ImageLocation = yol

    End If
  End Sub

  Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button8.Click
    Dim secilen As String
    secilen = TextBox1.SelectedText
    secilen = "<html>" & vbCrLf & vbTab & "<head>" & vbCrLf & vbTab & vbTab & "<title>" & vbCrLf & vbTab & vbTab & vbTab & vbCrLf & vbTab & vbTab & "</title>" & vbCrLf & vbTab & "</head>" & vbCrLf & vbTab & "<body>" & vbCrLf & vbTab & vbTab & secilen & vbCrLf & vbTab & "</body>" & vbCrLf & "</html>"
    TextBox1.SelectedText = secilen
  End Sub

  Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button9.Click
    cd.FullOpen = True
    Dim renk As Color
    If cd.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then

      renk = cd.Color
    End If
    Dim secilen As String
    secilen = TextBox1.SelectedText
    secilen = "<font color='#" & Strings.Right(Hex(renk.ToArgb), 6) & "'>" & secilen & "</font>"
    TextBox1.SelectedText = secilen

  End Sub

  Private Sub Button10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button10.Click
    Dim yazi As String
    yazi = vbTab & vbTab & "<select>"

    Dim kategori() As String = Split(TextBox2.Text, vbCrLf)
    For i As Integer = 0 To UBound(kategori)
      If kategori(i) <> "" Then
        yazi &= vbCrLf & vbTab & vbTab & vbTab & "<option value=" & kategori(i) & ">" & kategori(i) & "</option>"
      End If
    Next
    yazi &= vbCrLf & vbTab & vbTab & "</select>"
    TextBox1.SelectedText = yazi
  End Sub

  Private Sub Button11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button11.Click
    WebBrowser1.DocumentText = TextBox1.Text
  End Sub

  Private Sub Button12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button12.Click
    Dim secilen As String
    secilen = TextBox1.SelectedText
    secilen = "<img src='" & PictureBox1.ImageLocation & "' width='200'>"
    TextBox1.SelectedText = secilen
  End Sub

End Class

Konu 8: Menu Strip,Tool Strip, Tool Stripcontainer, Contextmenu, Status Strip

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Private Sub YeniToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles YeniToolStripMenuItem.Click
    MsgBox("yeni")
  End Sub
  Private Sub ToolStripTextBox1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles ToolStripTextBox1.KeyPress
    If e.KeyChar = Chr(13) Then
      MsgBox(ToolStripTextBox1.Text)
    End If
  End Sub
  Private Sub cb1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cb1.SelectedIndexChanged
    'renk degistir

    Select Case cb1.SelectedItem
      Case "kırmızı"
        Me.BackColor = Color.Red
      Case "yeşil"
        Me.BackColor = Color.Green
      Case "mavi"
        Me.BackColor = Color.Blue
      Case "sarı"
        Me.BackColor = Color.Yellow
      Case "beyaz"
        Me.BackColor = Color.White
    End Select
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    cb1.Items.Add("kırmızı")
    cb1.Items.Add("yeşil")
    cb1.Items.Add("mavi")
    cb1.Items.Add("sarı")
    cb1.Items.Add("beyaz")

    Dim tarih As Date
    tarih = Now
    pb1.Maximum = 24
    pb1.Value = tarih.Hour
    tslabel1.Text = tarih
  End Sub

  Private Sub ToolStrip1_ItemClicked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ToolStripItemClickedEventArgs) Handles ToolStrip1.ItemClicked

  End Sub

  Private Sub ToolStripButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripButton1.Click
    MsgBox("buton")
  End Sub

  Private Sub ToolStripContainer2_ContentPanel_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripContainer2.ContentPanel.Load

  End Sub

End Class

Konu 38: Ek Anlatım (Nesne Oluşturma, Olay Atama, Diziler)

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim butonlar(2, 2) As Button
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    For j As Integer = 0 To 2
      For i As Integer = 0 To 2
        Dim btn As New Button
        btn.Width = 60
        btn.Height = 30
        btn.Left = 65 * i + 10
        btn.Top = 100 + 30 * j
        btn.Text = "merhaba"
        btn.Name = j & i
        Me.Controls.Add(btn)
        AddHandler btn.Click, AddressOf btnkilik
        butonlar(j, i) = btn
      Next
    Next
  End Sub

  Private Sub btnkilik(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Dim isim As String
    isim = sender.name

    For j As Integer = 0 To 2
      For i As Integer = 0 To 2
        If butonlar(j, i).Name <> isim And (i = 1 Or j = 1) Then
          butonlar(j, i).BackColor = Color.FromArgb(255, Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
        End If
      Next
    Next
  End Sub

End Class

Konu 7: Open File D., Savefile D., Font D., Color D., Folderbrowser D., Seçilen Yazı Üzerinde İşlem Yapma, Resim Açma

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    OfD1.Title = "metin dosyası aç"
    OfD1.Filter = "metin dosyaları (*.txt)|*.txt|resim dosyaları (*.jpg)|*.jpg|Tüm dosyalar (*.*)|*.*"
    OfD1.FilterIndex = 1
    OfD1.InitialDirectory = My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Desktop
    'OfD1.ShowDialog()
    If OfD1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim yol As String
      yol = OfD1.FileName
      TextBox1.Text = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(yol)
    End If
  End Sub

  Private Sub kaydet_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles kaydet.Click
    sfd1.Title = "metin dosyası kaydet"
    sfd1.Filter = "metin dosyaları (*.txt)|*.txt|web sayfası (*.htm)|*.htm|resim dosyaları (*.jpg)|*.jpg|Tüm dosyalar (*.*)|*.*"
    sfd1.FilterIndex = 2
    sfd1.InitialDirectory = My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Desktop
    'OfD1.ShowDialog()
    If sfd1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim yol As String
      yol = sfd1.FileName
      My.Computer.FileSystem.WriteAllText(yol, TextBox1.Text, False)
    End If
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    cd1.FullOpen = True
    If cd1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Me.BackColor = cd1.Color
    End If
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    cd1.FullOpen = True
    If cd1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      'Me.ForeColor = cd1.Color
      TextBox1.ForeColor = cd1.Color
    End If
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    fd1.ShowColor = True
    If fd1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      TextBox1.Font = fd1.Font
      TextBox1.ForeColor = fd1.Color
    End If
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    Dim deger As String
    deger = TextBox1.SelectedText
    deger = "<b>" & deger & "</b>"
    TextBox1.SelectedText = deger
  End Sub

  Private Sub dosya_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles dosya.Click
    fbd1.Description = "klasor gezgini"
    fbd1.ShowNewFolderButton = True
    If fbd1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      MsgBox(fbd1.SelectedPath)
    End If
  End Sub

  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
    OfD1.Title = "resim aç"
    OfD1.Filter = "resim dosyaları (*.jpg)|*.jpg|Tüm dosyalar (*.*)|*.*"
    OfD1.FilterIndex = 1
    OfD1.InitialDirectory = My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.MyPictures
    If OfD1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      PictureBox1.ImageLocation = OfD1.FileName
    End If

  End Sub
End Class

Konu 37: Eş bulma oyunu örneği

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

   

Public Class Form1
  Dim btnler(3, 3) As Button
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    tahtaolustur()
    oyunubaslat()
  End Sub

  Dim kactane As Integer
  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    kactane = ((UBound(btnler, 1) + 1) * (UBound(btnler, 2) + 1)) / 2
    For i As Integer = 1 To kactane
      For j As Integer = 1 To 2
        Dim x, y As Integer

        Do
          x = Rnd() * UBound(btnler, 2)
          y = Rnd() * UBound(btnler, 1)
        Loop Until btnler(y, x).Name = ""

        btnler(y, x).Name = i

      Next
    Next
  End Sub
  Dim onceki As Button
  Dim sayac As Integer = 0
  Private Sub olay(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    sender.Text = sender.Name
    If IsNothing(onceki) Then
      onceki = sender
    Else
      'ilk butonla eslesiyor mu?
      If onceki.Name = sender.Name Then
        sayac += 1

        onceki.Enabled = False
        sender.Enabled = False
        onceki.BackColor = Color.Aqua
        sender.BackColor = Color.Aqua
        If sayac = kactane Then
          seviyeartir()
        End If
      Else
        Me.Enabled = False
        Application.DoEvents()
        Threading.Thread.Sleep(1000)
        onceki.Text = ""
        sender.Text = ""
        Me.Enabled = True
      End If

      onceki = Nothing
    End If
  End Sub

  Sub tahtaolustur()
    For i As Integer = 0 To UBound(btnler, 1)
      For j As Integer = 0 To UBound(btnler, 2)
        Dim btn As New Button
        Me.Controls.Add(btn)
        btn.Top = 50 * i + 50
        btn.Left = 50 * j + 10
        btn.Width = 45
        btn.Height = 45
        btnler(i, j) = btn
        AddHandler btn.Click, AddressOf olay
      Next
    Next
    Me.Width = UBound(btnler, 2) * 50 + 70
    Me.Height = UBound(btnler, 1) * 50 + 150
  End Sub

  Sub seviyeartir()
    MsgBox("aferin")
    sayac = 0
    For i As Integer = 0 To UBound(btnler, 1)
      For j As Integer = 0 To UBound(btnler, 2)
        btnler(i, j).Dispose()
      Next
    Next

    ReDim btnler(Math.Sqrt(kactane * 2) + 1, Math.Sqrt(kactane * 2) + 1)
    tahtaolustur()
    oyunubaslat()

  End Sub

  Sub oyunubaslat()
    kactane = ((UBound(btnler, 1) + 1) * (UBound(btnler, 2) + 1)) / 2
    For i As Integer = 1 To kactane
      For j As Integer = 1 To 2
        Dim x, y As Integer
git:
        x = Rnd() * UBound(btnler, 2)
        y = Rnd() * UBound(btnler, 1)
        If btnler(y, x).Name = "" Then
          btnler(y, x).Name = i
        Else
          GoTo git
        End If

      Next
    Next
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Randomize()
  End Sub
End Class