Konu 38: Ek Anlatım (Nesne Oluşturma, Olay Atama, Diziler)

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim butonlar(2, 2) As Button
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    For j As Integer = 0 To 2
      For i As Integer = 0 To 2
        Dim btn As New Button
        btn.Width = 60
        btn.Height = 30
        btn.Left = 65 * i + 10
        btn.Top = 100 + 30 * j
        btn.Text = "merhaba"
        btn.Name = j & i
        Me.Controls.Add(btn)
        AddHandler btn.Click, AddressOf btnkilik
        butonlar(j, i) = btn
      Next
    Next
  End Sub

  Private Sub btnkilik(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Dim isim As String
    isim = sender.name

    For j As Integer = 0 To 2
      For i As Integer = 0 To 2
        If butonlar(j, i).Name <> isim And (i = 1 Or j = 1) Then
          butonlar(j, i).BackColor = Color.FromArgb(255, Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
        End If
      Next
    Next
  End Sub

End Class

Konu 37: Eş bulma oyunu örneği

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

   

Public Class Form1
  Dim btnler(3, 3) As Button
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    tahtaolustur()
    oyunubaslat()
  End Sub

  Dim kactane As Integer
  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    kactane = ((UBound(btnler, 1) + 1) * (UBound(btnler, 2) + 1)) / 2
    For i As Integer = 1 To kactane
      For j As Integer = 1 To 2
        Dim x, y As Integer

        Do
          x = Rnd() * UBound(btnler, 2)
          y = Rnd() * UBound(btnler, 1)
        Loop Until btnler(y, x).Name = ""

        btnler(y, x).Name = i

      Next
    Next
  End Sub
  Dim onceki As Button
  Dim sayac As Integer = 0
  Private Sub olay(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    sender.Text = sender.Name
    If IsNothing(onceki) Then
      onceki = sender
    Else
      'ilk butonla eslesiyor mu?
      If onceki.Name = sender.Name Then
        sayac += 1

        onceki.Enabled = False
        sender.Enabled = False
        onceki.BackColor = Color.Aqua
        sender.BackColor = Color.Aqua
        If sayac = kactane Then
          seviyeartir()
        End If
      Else
        Me.Enabled = False
        Application.DoEvents()
        Threading.Thread.Sleep(1000)
        onceki.Text = ""
        sender.Text = ""
        Me.Enabled = True
      End If

      onceki = Nothing
    End If
  End Sub

  Sub tahtaolustur()
    For i As Integer = 0 To UBound(btnler, 1)
      For j As Integer = 0 To UBound(btnler, 2)
        Dim btn As New Button
        Me.Controls.Add(btn)
        btn.Top = 50 * i + 50
        btn.Left = 50 * j + 10
        btn.Width = 45
        btn.Height = 45
        btnler(i, j) = btn
        AddHandler btn.Click, AddressOf olay
      Next
    Next
    Me.Width = UBound(btnler, 2) * 50 + 70
    Me.Height = UBound(btnler, 1) * 50 + 150
  End Sub

  Sub seviyeartir()
    MsgBox("aferin")
    sayac = 0
    For i As Integer = 0 To UBound(btnler, 1)
      For j As Integer = 0 To UBound(btnler, 2)
        btnler(i, j).Dispose()
      Next
    Next

    ReDim btnler(Math.Sqrt(kactane * 2) + 1, Math.Sqrt(kactane * 2) + 1)
    tahtaolustur()
    oyunubaslat()

  End Sub

  Sub oyunubaslat()
    kactane = ((UBound(btnler, 1) + 1) * (UBound(btnler, 2) + 1)) / 2
    For i As Integer = 1 To kactane
      For j As Integer = 1 To 2
        Dim x, y As Integer
git:
        x = Rnd() * UBound(btnler, 2)
        y = Rnd() * UBound(btnler, 1)
        If btnler(y, x).Name = "" Then
          btnler(y, x).Name = i
        Else
          GoTo git
        End If

      Next
    Next
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Randomize()
  End Sub
End Class

 

Konu 36: Örnek(Yılan Oyunu)

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim tus As Keys
  Dim skor As Integer
  Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
    tus = e.KeyCode

  End Sub
  Dim solucan, yem As New Label
  Dim dizi(0) As Label
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    solucan.Width = 10
    solucan.Height = 10
    solucan.Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
    solucan.Left = Rnd() * (Me.Width - 20)
    solucan.BackColor = Color.Blue

    dizi(0) = solucan

    yem.Width = 10
    yem.Height = 10
    yem.Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
    yem.Left = Rnd() * (Me.Width - 20)
    yem.BackColor = Color.Red

    Me.Controls.Add(solucan)
    Me.Controls.Add(yem)
  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    'dizinin ilk elemanı hariç her bir elemanı, bir oncekinin yerine gecer
    For i As Integer = UBound(dizi) To 1 Step -1
      dizi(i).Top = dizi(i - 1).Top
      dizi(i).Left = dizi(i - 1).Left
    Next
    'basılan tuşa göre ilk label hareket eder
    If tus = Keys.Up Then
      If solucan.Top < 0 Then
        solucan.Top = Me.Height - 40
      End If
      solucan.Top -= 10
    ElseIf tus = Keys.Down Then
      If solucan.Top > Me.Height - 45 Then
        solucan.Top = -5
      End If
      solucan.Top += 10
    ElseIf tus = Keys.Left Then
      If solucan.Left < 5 Then
        solucan.Left = Me.Width - 15
      End If
      solucan.Left -= 10
    ElseIf tus = Keys.Right Then
      If solucan.Left > Me.Width - 20 Then
        solucan.Left = -5
      End If
      solucan.Left += 10
    End If

    'yem yenmişmi
    If (solucan.Left > yem.Left - 10 And solucan.Left < yem.Left + 10) Then
      If (solucan.Top > yem.Top - 10 And solucan.Top < yem.Top + 10) Then
        'yem yenmiş
        'halka oluşturulur
        skor += 1
        If skor Mod 2 = 0 Then
          Timer1.Interval -= 100
        End If
        Label1.Text = skor
        yem.Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
        yem.Left = Rnd() * (Me.Width - 20)
        ReDim Preserve dizi(skor)
        Dim halka As New Label
        halka.BackColor = Color.FromArgb(255, Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
        halka.Width = 10
        halka.Height = 10
        Me.Controls.Add(halka)
        dizi(skor) = halka
        If skor > 1 Then
          'yilan iki den fazla halkaya sahipse
          'en son eklenen halka, ondan önceki iki halkanın konumuna göre yerleştirilir
          If dizi(skor - 1).Top = dizi(skor - 2).Top Then
            If dizi(skor - 1).Left > dizi(skor - 2).Left Then
              halka.Left = dizi(skor - 1).Left + 10
              halka.Top = dizi(skor - 1).Top
            ElseIf dizi(skor - 1).Left < dizi(skor - 2).Left Then
              halka.Left = dizi(skor - 1).Left - 10
              halka.Top = dizi(skor - 1).Top
            End If
          ElseIf dizi(skor - 1).Left = dizi(skor - 2).Left Then
            If dizi(skor - 1).Top > dizi(skor - 2).Top Then
              halka.Top = dizi(skor - 1).Top + 10
              halka.Left = dizi(skor - 1).Left
            ElseIf dizi(skor - 1).Top < dizi(skor - 2).Top Then
              halka.Top = dizi(skor - 1).Top - 10
              halka.Left = dizi(skor - 1).Left
            End If
          End If
        Else
          'yilanin maksimum 2 halkası varsa 
          'basılan yön tuşuna göre son halkanın yönü belirlenir
          If tus = Keys.Up Then
            halka.Top = dizi(skor - 1).Top + 10
            halka.Left = dizi(skor - 1).Left
          ElseIf tus = Keys.Down Then
            halka.Top = dizi(skor - 1).Top - 10
            halka.Left = dizi(skor - 1).Left
          ElseIf tus = Keys.Left Then
            halka.Left = dizi(skor - 1).Left + 10
            halka.Top = dizi(skor - 1).Top
          ElseIf tus = Keys.Right Then
            halka.Left = dizi(skor - 1).Left - 10
            halka.Top = dizi(skor - 1).Top
          End If
        End If
      End If
    End If

    'yılan kendine çarparsa oyun yeniden başlatılır
    For i As Integer = 0 To UBound(dizi) - 1
      For j As Integer = i + 1 To UBound(dizi)
        If dizi(i).Top = dizi(j).Top And dizi(i).Left = dizi(j).Left Then
          yandi()
          Exi t Sub
        End If
      Next
    Next

  End Sub

  Sub yandi()
    MsgBox("yandı")
    skor = 0
    For k As Integer = 1 To UBound(dizi)
      dizi(k).Dispose()
    Next
    ReDim Preserve dizi(0)
  End Sub
End Class

Konu 35: Örnek(Solucan Çoklu Yem Örneği)

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim skor As Integer
  Dim yemler(0) As Label
  Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
    If e.KeyCode = Keys.Up Then
      If solucan.Top < 0 Then
        solucan.Top = Me.Height - 40
      End If
      solucan.Top -= 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Down Then
      If solucan.Top > Me.Height - 45 Then
        solucan.Top = -5
      End If
      solucan.Top += 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Left Then
      If solucan.Left < 0 Then
        solucan.Left = Me.Width - 15
      End If
      solucan.Left -= 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Right Then
      If solucan.Left > Me.Width - 15 Then
        solucan.Left = -5
      End If
      solucan.Left += 5
    End If

    For i As Integer = 0 To UBound(yemler)
      If (solucan.Left > yemler(i).Left - 10 And solucan.Left < yemler(i).Left + 10) And (solucan.Top > yemler(i).Top - 10 And solucan.Top < yemler(i).Top + 10) Then
        skor += 1
        Label1.Text = skor
        ReDim Preserve yemler(skor)
        Dim yeni As New Label
        yeni.Width = 10
        yeni.Height = 10
        yeni.Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
        yeni.Left = Rnd() * (Me.Width - 15)
        yeni.BackColor = Color.FromArgb(255, Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
        Me.Controls.Add(yeni)
        yemler(UBound(yemler)) = yeni

        yemler(i).Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
        yemler(i).Left = Rnd() * (Me.Width - 15)
      End If
    Next

  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    yemler(0) = yem
  End Sub
End Class

Konu 34: Solucan Oyunu, Nesne Oluşturma, Form Olayları

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim skor As Integer
  Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
    If e.KeyCode = Keys.Up Then
      If solucan.Top < 0 Then
        solucan.Top = Me.Height - 40
      End If
      solucan.Top -= 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Down Then
      If solucan.Top > Me.Height - 45 Then
        solucan.Top = -5
      End If
      solucan.Top += 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Left Then
      If solucan.Left < 5 Then
        solucan.Left = Me.Width - 15
      End If
      solucan.Left -= 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Right Then
      If solucan.Left > Me.Width - 20 Then
        solucan.Left = -5
      End If
      solucan.Left += 5
    End If
    'kontrol et
    If (solucan.Left > yem.Left - 10 And solucan.Left < yem.Left + 10) Then
      If (solucan.Top > yem.Top - 10 And solucan.Top < yem.Top + 10) Then
        'baska yerde çıksın
        skor += 1
        Label1.Text = skor
        yem.Top = Rnd() * (Me.Height - 40)
        yem.Left = Rnd() * (Me.Width - 20)
      End If
    End If
  End Sub
End Class

Konu 33: Diziler, Nesne Oluşturma, Olaylar, Fonksiyon, Yordam

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    ListBox1.Items.Clear()
    ListBox2.Items.Clear()
    Dim dizi(6) As Integer
    For i As Integer = 0 To UBound(dizi)
      dizi(i) = i + 1
      ListBox1.Items.Add(dizi(i))
    Next
    'MsgBox("diziye elemanlar atandı")
    For j As Integer = 0 To 2
      Dim rast As Integer = Rnd() * UBound(dizi)
      Label1.Text = dizi(rast)
      For i As Integer = rast + 1 To UBound(dizi)
        dizi(i - 1) = dizi(i)
      Next
      Dim x As Integer = UBound(dizi) - 1
      ReDim Preserve dizi(x)
    Next
    For i As Integer = 0 To UBound(dizi)
      ListBox2.Items.Add(dizi(i))
    Next
  End Sub

  Dim dizi(2, 3) As String
  Dim butonlar(2, 3) As Button
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

    Dim sayac As Integer = 1
    For j As Integer = 0 To UBound(dizi, 1)
      For i As Integer = 0 To UBound(dizi, 2)
        dizi(j, i) = sayac
        Dim lbl As New Button
        lbl.Name = dizi(j, i)
        lbl.Width = 30
        lbl.Height = 20
        lbl.Left = i * 35 + 300
        lbl.Top = j * 25 + 100
        lbl.BackColor = Color.Red
        AddHandler lbl.Click, AddressOf butonl
        AddHandler lbl.MouseMove, AddressOf gezin
        Me.Controls.Add(lbl)
        butonlar(j, i) = lbl
        sayac += 1

      Next
    Next
  End Sub

  Dim ilkmi As Boolean = True
  Dim sayi1, sayi2 As Integer
  Private Sub butonl(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    If ilkmi = True Then
      sayi1 = sender.text
      ilkmi = False
      Label2.Text = "sayi1"
    Else
      sayi2 = sender.text
      ilkmi = True
      Label2.Text = "sayi2"
      Dim toplam As Integer = sayi1 + sayi2

      karsilastir(toplam)

    End If

  End Sub

  Sub karsilastir(ByVal sayi As Integer)
    For j As Integer = 0 To UBound(butonlar, 1)
      For i As Integer = 0 To UBound(butonlar, 2)
        If butonlar(j, i).Text = sayi Then
          butonlar(j, i).BackColor = Color.Red
        Else
          butonlar(j, i).BackColor = Color.White
        End If
      Next
    Next
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    topla(5, 2)
  End Sub

  Sub topla(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer)
    Label3.Text = a + b
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Label3.Text = topla2(3, 2)
  End Sub

  Function topla2(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Integer
    topla2 = a + b
  End Function

  Private Sub gezin(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)

    For j As Integer = 0 To UBound(butonlar, 1)
      For i As Integer = 0 To UBound(butonlar, 2)
        butonlar(j, i).BackColor = Color.Red
        butonlar(j, i).Text = ""
      Next
    Next
    sender.BackColor = Color.White
    sender.text = sender.name
  End Sub
End Class

Konu 32: Form Üzerinde Mouse Olayı Ve Nesne Oluşturma, Oluşturulan Nesnenin Yok Edilmesi

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim olusturmu As Boolean
  Private Sub Form1_MouseClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseClick

    Dim lbl As New Label
    lbl.Text = " "
    lbl.Width = 10
    lbl.Height = 10
    lbl.BackColor = Color.FromArgb(255, Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
    AddHandler lbl.Click, AddressOf lab
    AddHandler lbl.MouseMove, AddressOf lblmove
    Me.Controls.Add(lbl)
    lbl.Top = e.Y - 5
    lbl.Left = e.X - 5
  End Sub

  Private Sub Form1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseMove
    'Dim lbl As New Label
    'lbl.Text = " "
    'lbl.Width = 10
    'lbl.Height = 10
    'lbl.BackColor = Color.FromArgb(255, Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
    'Me.Controls.Add(lbl)
    'lbl.Top = e.Y - 5
    'lbl.Left = e.X - 5
  End Sub
  Private Sub lab(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    sender.dispose()
  End Sub

  Private Sub lblmove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
    sender.dispose()
  End Sub
End Class

Konu 31: Form Üzerinde Mouse Ve Klavye Olayları, Rastgele Renk

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Form1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Click
    'Label1.Text = "click gerceklesti"
    'Label1.Text
  End Sub

  Private Sub Form1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles Me.KeyPress
    Label5.Text = e.KeyChar

  End Sub

  Private Sub Form1_MouseClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseClick
    Label3.Text = e.X
    Label4.Text = e.Y
    Label7.Top = e.Y - 5
    Label7.Left = e.X - 20
    Label7.BackColor = Color.FromArgb(255, Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)

  End Sub

  Private Sub Form1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseMove
    Label1.Text = e.X
    Label2.Text = e.Y
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  End Sub

  Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
    If e.KeyCode = Keys.Up Then
      Label6.Top -= 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Down Then
      Label6.Top += 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Left Then
      Label6.Left -= 5
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Right Then
      Label6.Left += 5
    End If
    Label6.BackColor = Color.FromArgb(255, Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
  End Sub
End Class

Konu 30: İki Boyutlu Diziye Buton Oluşturma, Olay Atama

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim butonlar(2, 3) As Button
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim sayac As Integer = 1
    For i As Integer = 0 To UBound(butonlar, 1)
      For j As Integer = 0 To UBound(butonlar, 2)
        Dim btn As New Button
        btn.Width = 40
        btn.Height = 40
        btn.Top = 45 * i + 50
        btn.Left = 45 * j + 50
        btn.Text = sayac
        Me.Controls.Add(btn)
        butonlar(i, j) = btn
        sayac += 1
        AddHandler btn.Click, AddressOf islem
      Next
    Next
  End Sub
  Private Sub islem(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    MsgBox(sender.text)
  End Sub
End Class

Konu 29: Form Kontrolleri Arasında Gezinme, Buton Oluşturma, Butona Olay Atama

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Dim butonlar(4) As Button
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    For i As Integer = 0 To 4
      Dim btn As New Button
      btn.Text = i
      btn.Width = 30
      btn.Top = 50
      btn.Left = 40 * i + 40
      Me.Controls.Add(btn)
      butonlar(i) = btn
      AddHandler btn.Click, AddressOf islem
    Next

  End Sub

  Private Sub islem(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    For i As Integer = 0 To UBound(butonlar)
      butonlar(i).BackColor = Color.Blue
      butonlar(i).Enabled = True
    Next
    sender.BackColor = Color.Red
    sender.Enabled = False
  End Sub

  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
    For Each ctr As Control In Me.Controls
      ctr.BackColor = Color.Green

    Next
  End Sub
End Class